שיש עדן

פרטי המזמין

פרטי הנפטר

תאור המצבה

אביזרים

תאריכים

תנאי הזמנה להקמת מצבה:

 1. המצבה המוזמנת תוקם בדומה לדוגמא המסוכמת עם מהזמין ועל גבי המצבה, יחרוט הקבלן את הכיתוב המפורט בהזמנה זו ובזאת יראה הקבלן כמי שהשלים את מלאכתו לכל דבר ועניין.
 2. במקרה של כיתוב שלא בשפה העברית, המזמין יצרף מסמך עליו מופיע הכיתוב בשפה הזרה והקבלן יבצע כיתוב זה לאמור במסמך הנלווה.
 3. חברת "שיש עדן" (1993) ו\או מי מטעמה יהיו פטורים מכל התחייבות לייצור המצבה ו\או התקנתה בטרם שולמה מלוא התמורה המפורטת להלן. אלא אם סוכם בכתב בין הצדדים על תנאי תשלום שונים.
 4. מועד התשלום התמורה הנקובה בטופס הזמנה זה יחול ביום ה-5 לאחר יום חתימת הזמנה זו ו\או 14 יום לפני המועד המשוער להתקנתה – המוקדם מבין השנים.
 5. התמורה הנקובה בהסכם זה משולמת כנגד החומר המשמש להקמת המצבה והעבודה לצורך ההתקנה. תמורה זו אינה כוללת עבודות ותוספות שונות, יסודות ו\או תשתית שלא פורטו בהסכם זה.
 6. ככל שחל שינוי בשיעור במע"מ בין יום ההזמנה לבין יום התשלום בפועל יהווה שיעור סכום ההפרש כחלק בלתי נפרד מן התמורה הנקובה בהזמנה.
 7. במקרה של הזמנת מספר מצבות (כדוגמאת מצבות קודמות) מחיר ההזמנה הינו רק עבור המצבה הראשונה, והכנת המצבה לרבות הכיתוב והשלמת המצבה העתידית יתומחרו בנפרד.
 8. במקרה של הזמנת "מצבה בחיים" תכלול התמורה המוסכמת את יצור המצבה והתקנתה בלבד ולא תכלול את השלמת הכיתוב על גבי המצבה, לאחר הפטירה, אלא אם הוסכם אחרת במפורש על גבי טופס הזמנה זה, במקרה זה תכלול ההזמנה תוספת של כיתוב בלבד. לא יהיה הקבלן אחראי להשוואת צבעים בין כיתוב חדש לכיתוב ישן. כל שיפוץ של המצבה הקיימת או התאמתה לכיתוב החדש, יתומחר בנוסף והקבלן לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למצבה כתוצאה מהכיתוב החדש.
 9. התמורה אינה כוללת טיפולי תחזוקה שוטפת של המצבה, תיקונים, שיפוצים ושינויים שונים אשר יתבקשו במועד המאוחר להתקנת המצבה ושלא פורטו במסגרת טופס זה.
 10. הוסבר למזמין כי יתכנו שינויי גוון מסוימים באבן המצבה לאחר התקנתה וכי לקבלן ו\או למי מטעמו אין ולא תהיה כל אחריות לשינויים אלה ו\או לתיקונם.
 11. ידוע למזמין שהקמת המצבה תלויה בקבלת רישיון מאת חברת "קדישא" והאחריות בגין הנפקת רישיון זה לרבות תשלום עבוד היסוד וכל העלויות הנלוות הינו באחריות המזמין ואי קבלת רישיון לא יגרע מזכות הקבלן לקבל את כספו על פי כתב הזמנה זה. 
 12. המזמין מתחייב להציג בפני הקבלן את הרישיון כאמור 7 ימים בטרם מועד הקמת המצבה.
 13. בקשה לביטול הזמנה אשר התקבלה, החל ממועד ההזמנה זו ועד 14 ימים לפני מועד ההתקנה המוסכם, תחייב את המזמין בתשלום 50% מהתמורה המוסכמת. ביטול ההזמנה במועד מאוחר יותר יגרור תשלום מלוא התמורה המוסכמת.
 14. הוסבר למזמין כי על טופס הזמנה זה להיחתם במשרדי הקבלן בלבד. ככל שנחתם טופס זה, לנוחיות הלקוח באתר אחר, הסכימו ביניהם הצדדים שלא לראות בעסקה זו כעסקת רוכלות ו\או עסקת מכר מרחוק בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.
 15. עיכוב בביצוע ההזמנה והתקנת המצבה מסיבות הנובעות מכוח עליון ו\או השבתות המשק בתקופת ביצוע ההזמנה ו\או מחסור בחומרי גלם אצל הקבלן – לא יהווה איחור בביצוע הזמנה זו מצידו של הקבלן.
 16. בתי המשפט המוסכמים בעכו יהיו למקום השיפוט היחידי על פי טופס זה והתקשורת על פיו.
Scroll to Top